مرور برچسب

تاب آوری قلب سلامت است

تاب آوری قلب سلامت است

تاب آوری قلب سلامت است سلامت اجتماعیِ پایدار، جز با مدیریت آسیب ها و توسعه تاب آوری بدست نخواهد آمد. سلامت اجتماعی پایدار جز با مدیریت آسیب ها و توسعه تاب آوری بدست نخواهد آمد.