مرور برچسب

تاب آوری فردی و معنویت

تاب آوری فردی و معنویت

 تاب آوری از توانایی و موفقیت صحبت میکند و معنامندی و معنویت از جلوه های اصلی توفیق است، این تاب آوری است که در رویکردی مبتنی بر دارایی ها و توانایی ها بر بخشندگی و مهربانی تأکید میکند و باوری عمیق بر این مساله دارد که بهباشی، خوشبختی…