مرور برچسب

تاب آوری عاطفی

پنج تفاوت بین تاب آوری و تاب آوری عاطفی

تاب آوری عاطفی قدرت احساسات را برای کمک و مانع تلاش ما برای مواجهه با چالش های روزمره به رسمیت می شناسد. تاب آوری عاطفی بر کمک به ما برای پیشرفت هر روز از طریق درک قدرت احساسات است که به ما کمک می کند یا ما را از مسیر خارج می کند.

تاب آوری عاطفی چیست؟

تاب آوری عاطفی عبارت است از انتخاب افکار، اعمال و احساساتی که ما را قادر می سازد در بهترین حالت خود عمل کنیم. در جایی که احساس وجود دارد، نیاز به تاب آوری عاطفی وجود دارد.