مرور برچسب

تاب آوری شهری

تاب‌آوری اجتماعی برای بحران

ارتقاء تاب‌آوری اجتماعی برای بحران؛ شهرداری‌ها چه وظایفی دارد؟ امروزه توجه به سلامت اجتماعی - روانی و کنترل و ارتقاء تاب‌آوری فردی و اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

روایت‌های اسطوره‌ای بر تاب‌آوریِ شهرها اثر گذار هستند

اسطوره و روایت‌های اسطوره‌ای بر تاب‌آوریِ شهرها اثر گذار هستند شهرهایی که تمدّن‌های کهن را در خود جای‌داده‌اند متّکی بر بینشی اساطیری بودند شهرهایی که تمدّن‌های کهن را در خود جای‌داده‌اند، بیش از آن که برای تاب‌آوری، متّکی بر سازوکارهای…