مرور برچسب

تاب آوری سرطان

تاب آوری و سرطان

مداخلات اجتماعی و روانشناختی در درمان سرطان، در تمامی طیف درگیر از بیماران گرفته تا خانواده ها و کادر درمان صورت می پذیرد.