مرور برچسب

تاب آوری سازمانی چیست ؟

بحران و اهمیت تاب آوری سازمانی

بحران اهمیت تاب آوری را نمایان میسازد تاب آوری سازمانی به عنوان توانایی سازمان در پیش بینی، اجتناب و تعدیل مثبت در برابر اختلالات و تغییرات محیطی تعریف می شود. سازمان ها مدام با بحران روبرو هستند