مرور برچسب

تاب آوری زنان سازمان ملل

تاب آوری زنان

همه گیریِ جهانیِ ویروس کرونا موجب رنج وصف ناشدنی انسان ها و ویرانی اقتصادی در سراسر جهان گشته است. من خواستار صلح فراگیر جهت تمرکز بر مبارزه مشترک برای غلبه بر همه گیری جهانی ویروس کرونا هستم.حریم و حرمت زنان در قدرتمندی جوامع و تاب آوری…