مرور برچسب

تاب آوری رجبی

تاب آوری زنان / عصمت رجبی

زنان به توانایی خود شک می‌کنند و خود را دست کم میگیرند و روی کارهای ناتمام خود تمرکز می کند و همزمان از رسیدگی و مراقبت خود غفلت می کنند. در حالی که اگر چشم هایمان را بشوییم میتوانیم نمای کاملاً متفاوتی از خود ببینیم چگونه؟با آگاه شدن از…