مرور برچسب

تاب آوری ذاتی نیست

تاب‌آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است

تاب آوری پدیده ذاتی نیست تاب‌آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است. روانشناسان همیشه سعی کرده‌اند که این قابلیت انسان را برای سازگاری و غلبه بر خطرو سختی‌ها افزایش دهند.  افراد و جوامع می‌توانند حتی پس از مصیبت‌های ویرانگربه…