مرور برچسب

تاب آوری دکتر آزیتا کشاورز

طرحواره تاب آور resilience-schema

طرحواره بطور کلی به عنوان ساختار، قالب یا چهارچوب فکری تعریف می‌شود و یک الگوی سازمان یافته از تفکر و رفتار است. طرحواره بازنمایی انتزاعی خصوصیات متمایزکننده یک واقعه است.