مرور برچسب

تاب آوری دختران

تاب آوری دختران ، باشگاه تاب آوری

دختران از مسایل و مشکلات به ویژه از فقر و تنگدستی بیشتر صدمه مبینند آنها ممکن است بیشتر تحت تاثیرقراربگیرند یا بد رفتاری ها را بپذیرند گاهی کنارآمدن با مشکلات یا پیدا کردن راه حلها برایشان سخت و دشوار استتامل در تاب آوری و توانایی دختران…