مرور برچسب

تاب آوری خانواده چیست

تاب آوری خانواده (family resilience)

تاب آوری خانواده را میتوان پاسخ مثبت به مشکلات خانواده نامید تاب آوری خانواده  همچنین میتواند توانایی پایداری و  عبور از شرایط دشوار با تامل و تدبیر باشد . تاب آوری خانواده را میتوان "روندی فعال و مثبت از پایداری , خود سازی و رشد در…