مرور برچسب

تاب آوری توانایی ادامه دادن

تاب آوری توانایی ادامه دادن

تاب آوری توانایی ادامه دادن است محمدرضا مقدسی در یادداشتی برای باشگاه تاب آوری نوشت :تاب آوری توانایی ادامه دادن است تاب آوری دریافتن وساختن معنای مثبت در سختی هاست واگر بپذیریم که هدف اصلی استرس و آسیب ها اختلال، آشفتگی وعدم…

تاب آوری ،توانایی ادامه دادن

 تاب آوری توانایی ادامه دادن است تاب آوری دریافتن وساختن معنای مثبت در سختی هاست واگر بپذیریم که هدف اصلی استرس و آسیب ها اختلال، آشفتگی وعدم تعادل  و یامنفی سازی هیجانات انسان است .