مرور برچسب

تاب آوری اساطیر

روایت‌های اسطوره‌ای بر تاب‌آوریِ شهرها اثر گذار هستند

اسطوره و روایت‌های اسطوره‌ای بر تاب‌آوریِ شهرها اثر گذار هستند شهرهایی که تمدّن‌های کهن را در خود جای‌داده‌اند متّکی بر بینشی اساطیری بودند شهرهایی که تمدّن‌های کهن را در خود جای‌داده‌اند، بیش از آن که برای تاب‌آوری، متّکی بر سازوکارهای…