مرور برچسب

تاب آوری آب

تاب آوری آب چیست ؟

تاب آوری آب چیست ؟ تاب آوری آب به معنای توانایی سیستم های زیست بوم شناختی نسبت به آب و هوا در راستای بهبود و سازگاری پس از بروز شرایط دشوار اقلیمی و منعطف ماندن نسبت به آینده نامشخص سیستم آبی است.دو عامل اصلی و موثر بر کاهش کیفیت و کمیت در…