مرور برچسب

برابری اجتماعی و تاب آوری

تاب آوری اجتماعی ثمره توسعه برابری است

تاب آوری اجتماعی ثمره توسعه برابری است مدیر و موسس خانه تاب آوری در ادامه اضافه میکند که عدالت شاخص و مقیاس حکمرانی خوب است و تلاش برای گسترش و توسعه برابری جدای از مبارزه با آسیب های اجتماعی نیست.