مرور برچسب

بحران بازتابی از نیاز به اقدام است

بحران بازتابی از نیاز به اقدام است؛ تاب آوری یعنی اقدام

بحران بازتابی از نیاز به اقدام است؛ تاب آوری یعنی اقدام سلامت پزشک محور از پای در خواهد آمد اگر مشارکت و تعهد همگانی همراه نباشد، کادر جان برکف درمان را تحسین و دورد میفرستیم و به نقش و مسئولیت اجتماعی خود عمل خواهیم کرد. سلامت پزشک محور از…