مرور برچسب

بایگانی های تاب آوری نوجوان

خودکارآمدی نوجوانان

خودکارآمدی، بر توانایی و تاب آوری تلاش انسان اثر می‌گذارد باور نوجوان به موفقیت در یک موقعیت خاص یا انجام یک وظیفه شایان توجه است مراقب باور های خود و آنها باشیم