مرور برچسب

باشگاه تاب آوری مریم عامری

تاب آوری ضرورتی در تربیت و تحول مثبت نوجوانان است

تاب آوری ضرورتی در تربیت و تحول مثبت برای نوجوانان است مریم عامری روانشناس و نویسنده در خانه تاب آوری نوشت : این سخنی با نوجوانان ، مربیان و والدین عزیز است نوجوانی راهی  نو ، مسیری نو، و این بالندگی و میل به تکمیل و تکامل فرصت خجسته ای…