مرور برچسب

بازیهای تاب آور

بازیهای تاب آور برگزار شد

بازیهای تاب آور برگزار شد کارگاه بازیهای تاب آور عنوان کارگاهی تخصصی بود که با تدریس دکتر شقایق هاشمی شکفته در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.