مرور برچسب

اولین سایت مددکاری ایران

صلاحیت پایدار تحت فشار

صلاحیت پایدار تحت فشار تاب آوری درد را (فرآوری) میکند و صدمات و نارسایی ها از طریق این فرآیند به سرمایه و فرصتی برای رشد و توسعه درابعاد جدید بدل شود .