مرور برچسب

امید و تاب آوری

امید روشی برای اندیشه کردن است

امید روشی برای اندیشه کردن است مید یک معنای مبهم ایجاد کرده است. افکارِ آرزومندانه و کمی شانس را در هم می آمیزد امید یک معنای مبهم ایجاد کرده است. افکارِ آرزومندانه و کمی شانس را در هم می آمیزد اگر اینطور باشد پس باید  چیزی به طور جادویی و…