مرور برچسب

ارزش

تاب آوری فرهنگی چیست؟

تاب آوری فرهنگی چیست ؟تاب آوری فرهنگی، توانایی یک سیستم فرهنگی در پشت سر گذاشتن سختی ها، کنار آمدن با تغییرها و تداوم پیشرفت می باشد: بنابراین، تاب آوری فرهنگی به معنی استمرار و تغییر است تاب آوری فرهنگی نشان می دهد که چگونه پیشینه فرهنگی…