مرور برچسب

ابعاد تاب آوری

تاب آوری اجتماعی ، فجایع و بازسازی

ب آوری اجتماعی به معنای توانایی اجتماع برای مقاومت در شرایط نامطلوب و دشوار و بهبود آن با بهره گرفتن از منابع موجود مانند انرژی، روابط، اقتصاد، حمل و نقل و غیره است