مرور برچسب

آموزش تاب آوری همسران

تاب آوری طلاق

تاب آوری طلاق به فرایند تطابق با تغییرات زندگی حاصل شده از طلاق و پیامدهای روانشناختی و هیجانی متعاقب آن تعریف می شود.

تاب آوری سند سفیدی ازدواج !

ازدواج سفید یکی از شیوه های زندگی بدون ثبت رسمی است منظور از ازدواج سفید،ازدواج هایی است که طرفین در هیچ محضری رابطه خود با یکدیگر را به صورت رسمی ثبت و تعریف نکرده اند