مرور برچسب

آموزش بهداشت چیست

آموزش بهداشت چیست ؟

آموزش بهداشت یعنی تشویق و ترغیب مردم برای قبول و نگاهداری رفتار و اعمالی که برای ادامه زندگی سالم ضروری است، و هم چنین به کاربردن عقل و منطق برای استفاده صحیح از خدمات بهداشتی که در دسترس آنان است. نقش آموزش بهداشت در آگاه کردن مردم برای…