باشگاه تاب آوری ، معنامندی ومعنویت

تاب آوری بر توانمندی ها و استعدادهای انسان تأکید دارد و توسعه روش های بهباشی و شادکامی آدمی را مبنای فعالیت های خود میداند به همین دلیل عواملی که سبب انعطاف و انطباق هرچه بیشتر آدمی با مخاطرات و مشکلات زندگی شوند؛ بنیادي ترین متغیرهای پژوهش درتاب آوری بشمار می آیند به همین دلیل ویژه تاب آوری جایگاه ویژه اي در تکامل و تحول، توسعه و تعادل وحتی سلامت معنوی افراد و خانواده بدست آورده است.


 نیاززاده مترجم کتاب پرورش تاب آوری در ادامه اضافه کرده است : برخی در برابر استرس و مشکلات از هر نوعی آسیب پذیر و شکننده هستند و عده ای دیگر از منطق و مقاومت خوبی برخوردارند و این جز با معنویت و معنامندی ممکن نخواهد بود.


تاب آوری عبور موفقیت آمیز از مسائل و مشکلات را توصیف میکند که این مهم جز به سایه معنویت متصور نیست. متخصصان علوم رفتاری، جامعه شناسان و روانشناسان شناسایی این سازه را ، توصیف آن و روشهای توسعه آن را موضوعی برای موفقیت ، شادکامی و مواجهه کارآمد با مخاطرات و تهدیدات میداند  چه در تاب آوری خانواده ، چه در تاب آوری اجتماعی، چه در تاب آوری تحصیلی و یا حتی تاب آوری اقتصادی بشدت وابسته و همبسته معنویت تلقی میشودکه خالی ازمعنا بودن ازمصادیق آسیب است  اگرچه دستاورد عقلانیت، نگرش و مهارت هاي بنیادی و خود مدیریتی از جلوه های تاب آوری هستند اما ماموریت این مقال تاکید بر معنویت است.

 
محدودیت در اثر استرس و کاهش اثرات مخرب آن نتیجه توسعه تاب آوری است، مسآله مهم این است که تاب آوری قابل یادگیری است و اینگونه نیست که عده ای تاب آور زاده شوند و باقی بی نصیب از آن بدنیا بیایند اگرچه  از نقش عوامل ارثی و ژنیتک نمیتوان غفلت کرد.
بهرحال تحقیقات مختلف نشان داده است که تاب آوری در کنار سایر خصوصیات و ویژگی های فردی نقش مهمی در رضایت زناشویی، روابط زوجین، کاهش استرس های زناشویی و افزایش هیجانات مثبت دارد (هابر و همکاران،2010؛ نف و برادی،2011). 
ویژگی های تاب آوری، پیوندهای خانوادگی و شبکه اجتماعی را تقویت کرده و باعث ارتقاء مضاعف تاب آوری می شود (بالدوین و همکاران،2018).
اعتقادی دیگر بر این است  که تاب آوری طی یک فرایند شکست مجدد ایجاد می گردد و انسجام مجدد فرد در این فرایند شکست، به انرژی خاصی نیاز دارد که این انرژی یک منبع معنوی و ذاتی است. براساس همین دسته از نظریات افراد از نیرویی برخوردار هستند که از یک منبع معنوی سرچشمه می گیرد و ایشان را به سوی خودشکوفایی، نوع دوستی، خرد و هماهنگی سوق می دهد.
به کمک هوش معنوی می توان به تجزیه و تحلیل مسائل اساسی در زندگی و حل مشکلات پرداخت، به فعالیت های خود، معنا و ارزش داد و اعتبار رفتارهاي خود را بررسی کرده، آگاهانه در مورد عملکرد  تصمیم گیری نمود.


 به عبارتی افراد زمانی از هوش معنوی استفاده می کنند که بخواهند از ظرفیت ها و منابع معنوي براي تصمیم گیري های مهم بهره برداری کنند هوش معنوي در ایجاد ارزش ها و دیدگاه هاي افراد نقش عمد اي ایفا می کند. (سهرابی ، 1387) 
تاب آوری و معنویت میتوانند به برخورداری از یک زندگی سالم کمک کنند.

معنویت را  همانند تاب آوری می توان صرف نظر از تفاوتهای فرهنگی ، فردی و خانوادگی، با روشهای متنوعی، افزایش داد.

یکی از بهترین راه های تقویت آن، در رأس قرار گرفتن ابرارزش ها، نگرش های وسیع و مثبت، آموزش  مستمر و اثر بخش همراه با والایی ها و عظمت های راستین و نشان دادن افق های بلند است که محدودیت های فکری را از میان برداشته و گسترش نگرش ها را فراهم میکند. 


تا انسان بتواند فارغ از تعلقات مادی از دایره بستۀ زندگی غریزی و حیوانی رها شود و معنای متعالی تری از زندگی را دریابد منابع معنوی، وحدانیت حتی با وجود اختلافاتی در فرآیندهای اجتماعی و  فرهنگی قادر است که احساس با معنا بودن، خود مدیریتی و تاب آوری را در تمامی افراد  توسعه دهد.  همچنین معنویت  است که میتواند بر شبکه های حمایت اجتماعی تأثیر مثبت بگذارد و موجبات گسترش فعالیت های نوعدوستانه و خیریه هم باشد که احساس مثبت و عشق الهی میتواند موجب غرقگی و اشتیاق در زندگی افراد باشد. 
معنویت توانایی و تاب آوری فرد را در موقعیت های نامعین و مبهم، مصیبت و آشفتگی و  مقابله با پریشانی  و حتی در بیماریهای صعب العلاج افزایش خواهد داد.


اگرچه در برخی متون از معنویت بعنوان احساس مرتبط بودن با کسی بزرگ تر از خود نیز یادشده و بر همین اساس تأثیر مثبتی را بر تاب آوری روانی آنها فراهم میکند که گاهی به ویژه برای کودکان برخورداری از مهر مادری و حمایت پدری و حتی همراهی معلمی مهربان و یا مددکاری فداکار میتواند عین معنای زندگی باشد.


اما نهایت تاب آوری در مسیر معنویت اعتماد و اعتقاد به خداوند بخشنده و مهربان است که البته این ویژگی همچنین می-تواند به افراد کمک کند معنایی را در مورد آنچه تجربه می کنند ایجاد نمایند که زندگی خالی از معنا در واقع ارزش زیستن ندارد از زهرا نیازاده بتازگی کتاب دیگری با عنوان تاب آوری و مهاجرت ترجمه و توسط انتشارات مهدخت منتشر و روانه بازار کتاب شده است

نظرات بسته شده است.