گزارش کتاب درخت با نگاهی به آثار کاریکاتور رشید کیوانی؛
هنرمندی پرسش گر که از خواسته ها و دلواپسی های درخت می گوید
کتاب درخت مجموعه‌ای است متشکل از سی کاریکاتور در سی موضوع مختلف؛که در قالب یک کتاب با سی تابلو به کوشش رشید کیوانی تولید شده‌است.شخصیت اصلی این کتاب، یک درخت در سی حالت مختلف است و این سبب شده که مخاطب برداشت‌های مختلفی از کار داشته باشد.