جهت تامین نظر شورای نگهبان
بودجه مربوط به جهاد تبیین حذف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان ، بند مربوط به اختصاص بودجه برای جهاد تبیین در سال آینده را حذف کردند.
یک عضو کمیسیون تلفیق خبر داد:
موافقت کمیسیون تلفیق با رایگان شدن آب، برق و گاز کلیه مدارس برای سال آینده
یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اعضای کمیسیون تلفیق با رایگان شدن تعرفه مصرف آب، برق و گاز تا سقف الگوی مصرف برای کلیه مدارس کشور در سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.