با ابلاغ بخشنامه ای از سوی معاون آموزشی وزارت علوم؛
آموزش نیمسال دوم دانشگاهها حضوری شد
معاون آموزشی وزارت علوم با ابلاغ بخشنامه ای دانشگاه ها را ملزم به ازسرگیری آموزش حضوری تمامی مقاطع تحصیلی از نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نمود.