مدیریت و کنترل عواملی که سلامت فردی و اجتماعی رامورد تهدید قرار می دهندسخت و گاهی نا ممکن است.
تاب آوری قلب سلامت است.

سلامت اجتماعی پایدار جز با مدیریت آسیب ها و توسعه تاب آوری بدست نخواهد آمد.

نوشتاری از محمد شریفی طنز پرداز خوزستانی در وصف احوالات این روزهای خوزستان
حال این روزهای ما…
خالو جان ، حال ما خوب است. مشکل آب و کرونا کاملا حل شده است…
پایداری شرکتی در راستای تکامل مفهوم مسئولیت اجتماعی به توسعه پایدار شرکت ها کمک می کند.
حکمرانی با رویکرد پایداری شرکتی

مفهوم “پایداری شرکتی”به عنوان جمع­ بندی و تکامل مفهوم”مسئولیت اجتماعی”در راستای توسعه پایدار کشورها بوده و اخیراً در مباحث مدیریتی و اتاق هیات مدیره شرکتها وارد شده است

تاب آوری بهترین پیش بینی کننده سلامت است

سلامت در مشارکت است ، دولت بزرگ کافی نیست،
به قلم دکتر محمدرضامقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری
دولت های بزرگ در انجام کارهای کوچک ناتوان هستند، همانگونه که دولت های کوچک از انجام کارهای بزرگ عاجزند

تاب آوری اجتماعی

تاب آوری اجتماعی را میتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعی نامید. تاب آوری اجتماعی از ظرفیت و توانایی خاصی در افراد و گروهها، خانواده و جوامع صحبت میکند که عمدتا یادگیری و سازگاری در تغییرات تحمیل شده، و همچنین قدرت تطبیق با شرایط و متقضیات را در بر خواهد داشت