تاب آوری نوجوانان
تاب آوری نوجوانان

بیشتر روی صبوری و عدم قضاوت تمرکز کنید. بسیاری از نوجوانان در جهانی زندگی می­کنند که احساس می­کنند مورد قضاوت قرار می گیرند و دیگران با آنها صبور نیستند. در حقیقت آنها اغلب خود نیز صبور نبوده و نسبت به خود و دیگران قضاوت می­کنند . بنابراین لازم است کمی آموزش ببینند تا صبور باشند

۲۸ مرداد(۱۹ آگوست) روز عکاس،راویان صادق تاریخ، گرامی باد.
۲۸ مرداد(۱۹ آگوست) روز جهانی عکاسی گرامی باد.

انسان های فراموشکار در دنیایی که با سرعت پیش می رود نیاز به اسنادی دارند تا راوی تاریخ زندگی آن ها باشد.عکس ها روایت گران صادق تاریخ هستند.لحظات کوتاهی که درقاب تصویر می گنجد آن قدر قدرتمند هستند که می توانند،غم و اندوه،شادمانی،خشم ونفرت،ترس،ظلم و امید را به یادآورند.
۱۹آگوست برابر با ۲۸ مرداد به عنوان روز جهانی عکاسی ،راویان صادق تاریخ،نامگذاری شده است.

تاب آوری اجتماعی ، اصول و ابعاد به قلم مطهره خالوندی
تاب آوری اجتماعی ، فجایع و بازسازی
تاب آوری اجتماعی به معنای توانایی اجتماع برای مقاومت در شرایط نامطلوب و دشوار و بهبود آن با بهره گرفتن از منابع موجود مانند انرژی، روابط، اقتصاد، حمل و نقل و غیره است.
طاهره عزیز پور از تاب آوری اجتماعی ،حفظ و بازیابی آن می گوید.
تاب آوری فرهنگی چیست؟

تاب آوری فرهنگی چیست ؟
توانایی حفظ و بازیابی ویژگی های فرهنگی را که میتواند شامل ارزشها و اعتقادات نیز باشد تاب آوری فرهنگی می نامند.

نوشتاری از محمد شریفی طنز پرداز خوزستانی در وصف احوالات این روزهای خوزستان
حال این روزهای ما…
خالو جان ، حال ما خوب است. مشکل آب و کرونا کاملا حل شده است…
لیلا سپهری در پویش روان نویس برای کافه کتاب نوش می نویسد.
دختری که هنوز نمرده است و نامش لیلاست.

میان جزیره ای تنها به دور از آدم ها بودم. جزیره ای دور،تنها درختان بودند و پرندگان و آهوانی که چشمان عجیبشان مرا مسحور می کرد.