کوچینگ شناختی رفتاری (CBC)
کوچینگ شناختی – رفتاری (CBC) در واقع به کار گیری روش کوچینگ شخصی و سازمانی برای افرادِ محصور با موانع احساسی و روانشناختی است که بتوانند به اهدافشان نائل آیند.